•Houston, TX •Vietnamese Fashion Industry Instgram @Rawratkelly ASK